Правила за поверителност

I. Дефиниция на понятия

  1. Под „Сайт“ или “Уебсайт“ се има предвид цялата информация, която се намира на следният домейн с URL адрес https://www.npradeva.com/ и включително текстове, снимки ,графични изображения, дизайн, банери и други материали или ресурси, които се намират на следния домейн и поддомейни.
  2. „Посетител“ е всяко физическо/юридическо лице, което използва Сайтът и/или информацията от него.

II. Предмет на условията

Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „НП Радева ЕООД, ЕИК 205267436, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район Овча Купел ул. Бързарица и всяко лице (наричано по-долу за кратко „Посетител“), което използва Интернет сайта https://npradeva.com/ и/или информацията, предоставена от него („Сайта“, „Уебсайта“).

Чл. 2. При добавяне на мнение/коментар към някой от публикуваните материали, Вие се съгласявате да спазвате добрия тон. Собствениците на сайтът https:/npradeva.com/ не носят отговорност за изразените от Вас мнения.

III. Права над интелектуалната собственост

Чл. 3. (1) Всички права са запазени. Всички публикации в Сайта и цялата друга информация като текстове, дизайн, програмни кодове, софтуер, бази данни, снимки и графични изображения, банери и всяка друга информация са обект на закрила по действащия Закон за авторското право. Нерегламентираното използване на ресурси, които са с интелектуална собственост на НП Радева, ще бъдат докладвани за гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

(2) Нерегламентирано използване под всякаква форма на материалите, публикувани в Уебсайта при липса на разрешение на НП Радева е нарушение, което носи отговорност за нарушителя.

IV. Защита на личните данни и GDPR

Чл. 4. (1) НП Радева предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта му в Интернет.

(2) НП Радева не изпраща идентифицираща информация на трети лица, която е получена след съгласието на Потребителите с условията за ползване на сайта.

(3) При предоставяне на лични данни през Сайта, Посетителите се съгласяват да получават бюлетин (newsletter), изпращан от НП Радева на посочения от тях имейл адрес за кореспонденция единствено, когато потребителите са се съгласили и доброволно дали своя имейл адрес.

(4) Сайтът използва Cookies (Бисквитки) за всички Потребители, които се съгласят с условията за ползване на сайта. Целта е да се направи по-релевантно съдържанието за Посетителите като се следи анализите на тяхното поведение на сайта, чрез което да се предостави по-релевантно и приятно за тях съдържание в бъдеще и в други канали.

V. Задължения на посетителите на сайта

Чл. 5Посетителят, използващ Сайта или информацията на Сайта, се задължава да спазва Общите условия за ползване на ресурсите на сайта;

VI. Изменение на общите условия

Чл. 8. (1) НП Радева има правото да нанася промени и изменения в Настоящите Общи условия. НП Радева своевременно ще публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно с информиране до Посетителите за извършените промени.

(2) Измененията в настоящите общи условия са валидни за всички Посетители на Сайта и имат действие от момента на обявяването им от НП Радева.

VII. Ограничаване на отговорността

Чл. 9. НП Радева не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.